Miljö och kvalitet

Vårt ansvar

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Miljöpolicy

KS Recycling, skall bidra till hållbar utveckling genom att arbeta med återvinning, återanvändning och rivningar i samarbete med kunder och alla berörda parter.

Vi skall genom vår verksamhet bidra till att jordens råvaruresurser tillvaratas optimalt samt till minskade koldioxidutsläpp.

Vi stärker vår roll i kretsloppssamhället genom medarbetarnas kunskap och engagemang.

Vi skall minska vår egen miljöbelastning genom att uppfylla eller överträffa lagkrav och arbeta med ständiga förbättringar.

Certifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor genom ett aktivt miljöarbete och tillämpliga lagar. Vi återvinner restprodukter som uppkommer i samhället och omvandlar dem till nya råvaror i våra behandlingsanläggningar. Varje restprodukt som återvinns bidrar till miljöns bevarande och vi strävar efter att stärka vår roll i kretsloppssamhället.

Kvalitetspolicy

Vi ger kundnytta genom våra miljötekniktjänster inklusive rivningar, som skapar återvunnen råvara, till nytta för miljö och samhälle. Vi säkerställer vår verksamhet med ständiga förbättringar.

Certifiering

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vårt arbete är processorienterat och vi har en nära relation med våra kunder och affärspartners. Vårt kvalitetsarbete syftar till än nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Våra produkter och vårt handlingssätt skall vara av sådan karaktär att våra kunder och leverantörer av material för återvinning föredrar oss framför våra konkurrenter.